•  
  •  
  •  
  •  

Oczyszczalnie biologiczne


Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Instalowane przez nas oczyszczalnie biologiczne typu BIO-HYBRYDA pracują na trójkomorowym, przepływowym zbiorniku wyposażonym w fluidalne, aktywne, samooczyszczające się złoże biologiczne, niskoobciążony osad czynny oraz układ napowietrzania drobnopęcherzykowego. W przypadku tej technologii w zbiorniku zachodzą obie fazy oczyszczania ścieków: tlenowa i beztlenowa co sprawia, że skuteczność oczyszczalni jest bardzo wysoka (97% sprawności). Dodatkowo zaletą oczyszczalni BIO-HYBRYDA jest fakt, że oczyszczoną wodę pościekową możemy, zgodnie z obowiązującym prawem, odprowadzić bezpośrednio do rowu, rzeki, studni chłonnej czy też wykorzystać ją np. do nawadniania ogrodu.


Zasada działania:
Ścieki dostarczane są przyłączem kanalizacyjnym do komory pierwszej (osadnika gnilnego), gdzie następuje pierwszy etap oczyszczania polegający na odseparowaniu tłuszczów (poprzez wbudowany deflektor), grawitacyjnym oddzieleniu zawieszonych ciał stałych (sedymentacja) oraz rozkładzie substancji zawartych w ściekach przez mikroorganizmy beztlenowe. Produkty prowadzonych przez te drobnoustroje procesów fermentacji to woda, dwutlenek węgla i substancje mineralne, opadające na dno w postaci osadu.
Z komory osadnika wstępnego podczyszczone ścieki przepływają (grawitacyjnie) do kolejnej komory – reaktora biologicznego, gdzie na tworzonym przez kolonie bakterii tlenowych złożu biologicznym następuje kolejny etap ich oczyszczania. Podstawą dla rozwoju złoża biologicznego są tysiące wolnopływających specjalnie zaprojektowanych kształtek polietylenowych (produkowanych również przez EKOPOL) Kształtki te zostały zaprojektowane w taki sposób, aby tworzyły jak największą powierzchnię dla rozwoju błony biologicznej. Złoże to jest okresowo napowietrzane z wykorzystaniem dyfuzorów drobnopęcherzykowych umieszczonych na dnie komory bioreaktora.

Bakterie tworzące na powierzchni kształtek biofilm rozkładają zawarte w ściekach szkodliwe substancje organiczne. Część tych związków utleniają z wydzieleniem dwutlenku węgla i wody, a pozostałą część asymilują i wykorzystują do namnażania się, czyli przyrostu żywej masy złoża. W związku z tym przyrostem, fragmenty biofilmu systematycznie złuszczają się i przedostają wraz z oczyszczoną wodą na dno komory osadnika wtórnego. Wolną powierzchnię złoża powstałą po złuszczeniu się obumarłego „płatka” biofilmu natychmiast zasiedlają nowe drobnoustroje. Ma więc miejsce ciągły proces odnawiania się złoża, który pozwala na utrzymanie stabilnej, wysokiej sprawności oczyszczalni.
Końcowy etap działania oczyszczalni stanowi, zachodzące w ostatniej komorze (osadniku wtórnym), klarowanie polegające na grawitacyjnym usunięciu z wody pościekowej ewentualnych kłaczków osadu czynnego i złuszczonych „płatków” błony biologicznej. Tworzący się w wyniku tego procesu osad jest zwrotnie przetłaczany do komory pierwszej. Po zakończeniu klarowania oczyszczona w 97% woda pościekowa wypływa przelewowo poza obręb oczyszczalni.

Opis techniczny:

1 - Włazy regulowane teleskopowo
2 - Osłona stabilizacji przepływu – deflektor
3 - Dyfuzor rurowy drobnopęcherzykowy
4 - Pompa mamutowa (Transportuje osad z komory klarowania do komory pierwszej)
5 - Rura odprowadzająca oczyszczoną wodę
6 - Otwory wentylacyjne Φ70
7 - Przewód elektryczny
8 - Dopływ ścieków - Φ160.
9 - Doprowadzenie powietrza do dmuchawy i całego układu.
10 -Złoże biologiczne (niewielkie polietylenowe kształtki, na których osadzają się mikroorganizmy).
11 - Pompa powietrza (zbudowana na elektromagnesie, mały pobór energii).
12 - Wyłącznik czasowy sterujący pracą oczyszczalni jest prosty i skuteczny. (Uruchamia system napowietrzający w precyzyjnie określonych odstępach czasu. Ustawiony fabrycznie – nie regulować.)
13 - Rozdzielacz powietrza z zaworami. Ustawiony fabrycznie – nie regulować.)
14- Wolno pływający osad czynny (biomasa w formie zawiesiny)

W ZALEŻNOŚCI OD LICZBY UŻYTKOWNIKÓW, DOSTĘPNE SĄ NASTĘPUJĄCE TYPY OCZYSZCZALNI BIO-HYBRYDA


SPOSOBY ODPROWADZANIA WODY Z PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPY BIO-HYBRYDA
BIO-HYBRYDA z odprowadzeniem oczyszczonej wody do cieku wodnego np. rów, rzeka.
 BIO-HYBRYDA ze studnią chłonną. Zajmuje małą powierzchnię, stosuje się ją w dobrych warunkach gruntowo wodnych, lub gdy wierzchnia warstwa gruntu jest nieprzepuszczalna
 BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i studnią chłonną w nasypie. Zajmuje mało miejsca, stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych
 BIO-HYBRYDA z tunelem rozsączającym. Zajmuje małą powierzchnię, stosuje się je w gruncie dobrze i średnio przepuszczalnym.
 BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i tunelem rozsączającym w nasypie. Zajmuje małą powierzchnię, stosuje się ją w trudnych warunkach gruntowo wodnych.
 BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków, tunelem rozsączającym i zraszaczami. W okresie ciepłym wodę można wykorzystać do nawadniania terenów zielonych
 BIO-HYBRYDA z drenażem rozsączającym. Drenaż zajmuje dużą powierzchnię działki, stosuje się go w dobrych warunkach gruntowo wodnych
 BIO-HYBRYDA z przepompownią ścieków i drenażem rozsączającym w nasypie. Nasyp zajmuje dużą powierzchnię, stosuje się w trudnych warunkach gruntowo wodnych.
 DECYDUJĄC SIĘ NA PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW TYPU BIO-HYBRYDA NALEŻY PAMIĘTAĆ O ZACHOWANIU OKREŚLONE PRZEPISAMI ODLEGÓŚCI